Lépj be a mágia világába...
Lépj be a mágia világába...
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatóknak
 
Fantasy
 
Mágia
 
Kérdések a mágiáról
 
Idő
 
Varázs
 
Naptár
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Ennyien látogatták már a honlapot
Indulás: 2005-09-18
 
Jóslás
 
Mágikus rendek és szekták a középkor elejétõl napjainkig


Az alábbiakban áttekintést szeretnénk nyújtani azokról a fôbb csoportokról és titkos társaságokról, melyek ránk maradt tudása fontos forrás lehet a mai mágus számára.
A kései ókor és a korai középkor misztikus tanainak gyûjtôneve a gnoszticizmus. Idôszámításunk szerint a II. században alakult ki észak-Afrika keleti térségében, zsidó, pogány-platonikus és korai keresztény elemek keveredésébôl. Tanainak lényege a megvilágosodás kulcsa nem a hit hanem a tudás, vagyis a gnózis (görög eredetû szó). A materiális világ legyôzésére törekedtek. A gyakorlatban számmágiát, szómágiát alkalmaztak, ötvözve az ókeleti asztrológia démonhitével. Egyik fontos istenük Abraxas. Az abraxasgemmák olyan talizmánok, amelyek a gnosztikus szekták számmágián alapuló tudásából merítenek. A gnoszticizmus írásos forrásai az újtestamentumi Apokrifek és a Pisztisz Szophia (kopt nyelvû dokumentum a III. századból), amely a sötétségbe rejtett bölcsesség szenvedéssel teli útjáról szól.
Legfontosabb képviselôi Alexandriai Kelemen, Origenész és Tertulliánusz.
A templomosok rendje 1118-ban alakult. Hugues de Payns francia nemesember és 9 társa alapította. Eredetileg a Szentföldre induló zarándokokat védelmezték. Feltehetôleg a Frigyládát és a Grált akarták felkutatni. Jeruzsálemben megépítették Salamon templomát, mely a szálláshelyük lett. Ekkor még El-Aksza mecsetnek hívták.
A XII. századra jelentôsen meggazdagodtak, állítólag a legnagyobb kincsként a szent Grált ôrizték. A gnosztikus filozófiát követték. Nagy hatást tettek rájuk az albigensek és a katarok ezoterikus hagyományai. V. Kelemen pápa idején felszámolták a rendet. Utolsó nagymesterüket Molay-t megkínozták és máglyára küldték társaival együtt. Franciaországban a mai napig keresik a Templomosok kincsét és a Grált.
A bogumilok X. századi szláv szekta tagjai a jó és rossz küzdelmét vallották. Úgy gondolták, hogy a világ alapvetôen gonosz. Krisztus testiségét tagadták (doketikus eretnekség). A rend felszámolása után (1111-ban) tanaik sokáig tovább éltek. A szekta vezetôjét, Basilius-t 1118-ban égették meg.
Az albigensek XII. századi francia szekta voltak. Szembeszegültek a katolikus egyházzal. Hitük szerint isten megteremtette Lucifert, aki késôbb megszökött a bukott angyalok egy csoportjával, hogy megteremtse a világot. Jézus csak a második fiú, kinek feladata, hogy visszaállítsa a szellemi rendet a gonosz világon.

A Szabadkômûvesség egy kômûves céhbôl, a XIV. században jött létre.
Az elsô Szabadkômûves elnevezés 1375-ben bukkant fel, a londoni céhek találkozóján. Tényleges megalakulását 1717-re teszik, Londonban. Az anyag útját követték. Aprólékosan kidolgozott titkos szertartások és erkölcsi kódex jellemezte. Hittek a "Világegyetem Nagy építészetében". A páholy elnöke vagy építészetben jártas pap, vagy világi építômester volt. Nem csak építészeti titkokat ôriztek. Titkos jelekrôl ismerték meg egymást. Jelvényeik a körzô, mérôón, a mérôléc és a kalapács. A rózsa a titok szimbóluma volt. Híres Szabadkômûvesek Robespierre, Talleyrand, Mirabeau (franciák), Wallenstein (német). Ferenc császár pártfogolta a bécsi páholyt. Tagjai voltak többek között Bethlen József, Bethlen Pál, Teleki Sámuel, Eszterházy Mór. élénk Szabadkômûves tevékenység folyt a Felvidéken és Pest-Budán is.
A Rózsakeresztesség alkímiai szemléletbôl alakult ki, Christian Rosenkreutz hatására. Eredete 1614- 1616-ra tehetô, amikor három, az okkult testvériség által megalkotott könyv jelent meg. A feltételezett szerzô Johann Valentin Andreae: Fama Fraternitatis (Nagytekintetû Rózsakereszt rend)-Christian Rosenkreutz találkozása a demcari bölcs emberekkel. A másik könyv a Confessio Fraternatitis (A Rózsakeresztes testvériség Vallomása) -Rosenkreutz életébôl villant fel részleteket, és a csatlakozásra buzdít. A harmadik a Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz (Rózsakereszt Krisztián alkímiai mennyegzôje)-melyben a szereplô felfedezi a Bölcsesség titkos könyveit.
Állítólag ez a rend a templomos lovagok misztériumának egyenes folytatása, akik átvették a Grál ôrzését. A rózsa és a kereszt Andreas Libevius szerint Luther pecsétjéhez kapcsolódva keletkezett. Szívbôl kinövô keresztet ábrázol egy rózsakehely közepén. A rózsa kelyhe a Grál, ami felfogja a vért, és öt szirma Jézus öt szent sebe. A közepe Jézus szent szívének és a szeretetnek a szimbóluma. A kereszt a halál feletti gyôzelem, és a szellem felé fordulás és a négy elem jelképe.
Az évszázadok folyamán több néven és több alakban bukkantak fel. Jelentôs politikai befolyásuk volt. 1769-ben Eperjesen alakult meg az elsô magyar páholy. A Szabadkômûvesekkel szemben a Rózsakeresztesség a lélek útja. Napjainkban a Rózsakeresztnek több ága létezik, például az Egyiptomi Rózsakereszt és az Arany Rózsakereszt.

Az illuminátusok rendjét Adam Weishaupt bajor professzor alapította 1776-ban. Maga a kifejezés a 15. század vége óta ismert, amikor spirituális adeptusok megjelölésére használták, akik misztikus bölcsességet, megvilágosodást nyertek valamely transzcendens forrásból. A rend tanai jórészt Voltaire és a francia enciklopedisták mûveire alapozódtak, késôbb a szabadkômûvesség elveit is magukba olvasztották. 1789-ben feloszlottak, a századforduló idején azonban újáéledtek Theodor Reuss vezetésével.
A Golden Dawn (Arany Hajnal) 1888-ban Angliában alakult mágikus rend, Dr. Wynn Westcott (1848-1925) hozta létre Samuel McGregor Mathers (1854-1918) segítségével. Szertartásaik eredetileg egy angol rózsakeresztes hagyatékában talált öt szabadkômûves fokozaton alapultak. Az elsô idôkben jórészt okkult és szakrális szövegeket tanulmányoztak. 1892-ben egy új, az elsô 5 fokozat felett elhelyezkedô belsô rendet hozott létre Wescott, Mathers és Dr. William Woodman, mely az Ordo Rosae Rubeae et Aurea Crucis (A vörös rózsa és az arany kereszt rendje) nevet viselte. Ez három új fokozatot jelentett. Ehhez késôbb még hármat illesztettek hozzá, melyhez csak a rend titkos mesterei férhettek hozzá.

  • Alsó rend: 0. neophyte, 1. zelator, 2. theoricus, 3. practicus, 4. philosophus.
  • Középsô rend: 5. adeptus minor, 6. adeptus major, 7. adeptus exemptus.
  • Felsô rend: 8. magister templi, 9. magus, 10. ipsissimus.

Ezekhez a fokozatokhoz Mathers rendelte hozzá a szefirák rendszerét. ô volt az, aki a rituális mágia felé irányította a rend tevékenységét. Nagy mértékben támaszkodtak a Dee és Kelly által kifejlesztett énoki mágiára.
Az elsô templomuk az ízisz Urania volt (1888. London), utána Ozirisz temploma, majd Hórusz temploma, Amon-Rá temploma és végül Ahathoor temploma (Párizs) jött létre. Ezek nevei jelzik az erôs egyiptomi hatásokat. Ezen túl foglalkoztak görög, rózsakeresztes, kelta, énoki és hindu elemekkel.
A híres Aleister Crowley (Edward Alexander Crowley) (1875 október 12.-1947) tanítója Allan Bennett (1872-1923) volt. Kutatási területe a ceremoniális mágia. A Crowley által publikált 777 címû könyv egy részét ô állította össze. Késôbb buddhista szerzetesnek állt. Crowley 1898 november 18-án csatlakozott a rendhez, ahol a Frater Perdurabo (Aki Mindvégig Kitart) titkos nevet kapta. (Master Therion, To Mega Therion, Az Apokalipszis Fenevadja, Oliver Haddo, Vladimir Svaref, Chioa Khan, Lord Boleskine, Mahatma Guru Sri Paramahansa Shivai, Baphomet neveken is szerepelt) állandóan kritizálta a rendet a szertartások színvonala és a mágikus gyakorlat hiánya miatt. Mielôtt még hivatalosan elérte volna a középsô fokozatokat már elsajátította a tudást barátja és mestere, Bennett révén. összeveszett Matherssel, mert azt állította, hogy a rend titkos vezetôi ôt nevezték ki új vezetônek, Mathers helyett. Ezután új rendet alapított.

Mathers halála után (1918) az eredeti Golden Dawn feloszlott, a tagok azonban új csoportokat alapítottak, köztük a Stella Matutina nevû rendet. 1937 és 1941 között Crowley egykori titkára, Israel Regardie (1907-1985) kiadta a The Golden Dawn címû négykötetes mûvét, mely a rend rítusait és a Stella Matutina teljes szertartásrendjét írja le. A könyvet ma minden ceremoniális okkultista bibliájának tekintik, Regardie-t pedig a modern nyugati mágia legnagyobb szaktekintélyének tartják.
Argenteum Astrum (Ezüst Csillag) néven, Aleister Crowley által 1907-ben alapított rend, kb 100 taggal. Crowley kinevezte magát Magister Templivé, miután láthatóvá tett egy Choronzon nevû démont. (1909 december 6. ) (Más források szerint ezt a fokozatot Kínában szerezte.) Ezután egy szexuális mágiával foglalkozó német titkos rend, az Ordo Templi Orientis vezetôje Theodor Reus megvádolta, hogy elárulta a tanításokat. Az elsô világháború kitörése után az Egyesült államokba utazott és az OTO amerikai ágát próbálta összehozni. Fôbb könyvei a vezérlôszelleme, az egyiptomi Aiwass által diktált Liber Al vel Legis (A Törvény Könyve), a 777, a The Book of Thot (Thot könyve), a The Vision and the Voice (A látomás és a hang), The Confessions (Vallomások), a Magick in Theory and Practice (A mágia elmélete és gyakorlata) és a Quabalah of Aleister Crowley (Aleister Crowley Kabalája). Megjelentette a The Equinox (Napéjegyenlôség) címû több száz oldalas folyóiratot.
Crowley azt a nézetet vallotta, hogy minden férfi és minden nô egy csillag, és létünk legfôbb értelme a szakadékon való átjutás.
Mysteria Mystica Maxima vagy M.M.M. néven alapította meg Crowley az OTO brit páholyát 1912-ben. Vezetôje Victor Neuburg volt. Crowley késôbb egyesítette az Argenteum Astrummal.
Ordo Templi Orientis - 1896-ban alapította Karl Kellner Németországban. Célja a nemi gyönyört a metafizikai önmegvalósítás szolgálatába állítani. Tantrikus iskolák hagyományait követte. 1905-ben, Kellner halála után az új vezetô és az elsô nagymester Theodor Reuss, majd 1922-ben Crowley lett, aki késôbb elérte a legmagasabb, vagyis a Supremus és Legszentebb Király elnevezésû fokozatot, és egész Britanniában ô képviselte a rendet. A rend a Baphomet nevet adományozta neki.
A tagok a szertartások során szexuális energiát gerjesztettek, de kilenc beavatási fokozatuk közül csak az utolsó háromhoz kapcsolódtak a szexuális jellegû tanítások és módszerek. 7. a szexuális mágia teoretikus (elméleti) oldala, 8. mágikus maszturbáció egy istennel vagy egy istennôvel elképzelve, 9. tényleges szexuális érintkezés, melyben fizikai partnerük testesítette meg az istenséget.
Tanításaik között szerepel a kabbalista élet Fájának sötét, hátsó oldalának feltárása, Ananse pókhálójának segtségével. Ananse az ashanti legendákban szereplô pók, aki megteremtette az anyagot, melybôl Nyame, a legfôbb égisten megalkotta az elsô emberi lényeket.
Jelenleg két OTO szervezet van. Az angliai rend vezetôje Kenneth Grant, a kaliforniai szervezeté pedig Frater Sabasius .

Thélema: A szó jelentése akarat. Crowley által az elsô világháború után alapított vallás és mágikus központ (kolostor) a szicíliai Cefalu-ban. Kábítószeres orgiák, pogány ihletésû mágikus szertartások jellemezték. Angol újságírók támadták a szervezetet. A botrány akkor tört ki, mikor Crowley legjobb tanítványa meghalt. Ekkor Mussolini parancsára kiutasították Olaszországból. Crowley axiómája: Tedd amit akarsz, s az lesz a törvény. Meggyôzôdése szerint az embernek kapcsolatba kell kerülnie a szent vezérlôangyallal és meg kell találnia a belsô célt és az igazi akaratot.
A Belsô Fény Testvérisége (1922) Dion Fortune és férje által alapított mágikus rend. Célja az volt, hogy felkeltse az emberek érdeklôdédét a mágikus tanok iránt, ezért elôadásokat tartottak és kiadványokat publikáltak. Jelentôs toborzó munkát is végeztek. Egy ideig a Teozófiai Társaság Keresztény Misztikus Páholya elnevezést viselték, de ezt hamarosan megváltoztatták. A Belsô Fény Testvériségébôl nôtt ki a Fény Szolgái elnevezésû okkult csoport. Ennek jelenlegi vezetôje Dolores Ashcroft-Nowicki, a kelta mágia, az ösvénymunkák (a tudat belsô ösvényein való kutatás) szakértôje. Központjuk Jersey államban, St. Helierben található.
Arcane School: Alice Bailey (1880-1949) angol misztikus által alapított teozófikus, mágikus rend. Tanításaikat belsô mesterek (többek között a "tibeti"-nek nevezett lénnyel folytatott beszélgetések) ihlették. A központjuk Londonban található.

Öszefoglalásunk korántsem teljes, errôl a témáról többek között az alábbi könyvekbôl kaphattok bôvebb tájékoztatást:

  • Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban
  • Fónagy Iván: Mágia
  • Viktor Farkas: A létezés titkai
  • Yliaster Daleth: A tündérek hagyatéka (Wicca), Rejtett erôk (Mágia)
  • Nevill Drury: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona
  • Umberto Eco: A Foucault inga
  • Hans Biedermann: A mágikus mûvészetek zseblexikona
 
Honlap:
Szavazz a honlapról
Neked tetszik ez a honlap?

Igen
Nem
Kis változtatás ráférne (Írd meg mi változzon)
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szerelem:
Bizonyára sokunkat érdekli ez...
Megcsalnád a barátod/barátnőd?

Igen
Nem
Ha rájönnék, hogy ő már megcsalt
Ha nem szeretném igazán
Talán
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Lelki:
Őszintén válaszolj
Te már hazudtál egy barátodnak/barátnődnek?

Igen
Nem
Igen, de csak a javát akartam
Igen, de csak füllentettem
Nem hazudtam soha
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Mágia:
A fehér és a fekete mágia küzdelme, avagy a jó és a rossz ellentéte.
Melyik mágia érdekel jobban?

Fehérmágia
Feketemágia
Mindkettő
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Művelődés:
A művelődéshez tartozik az olvasás is.
Szeretsz olvasni?

Igen
Nem
Hangulatfüggő
Ritkán
Csak ha kötelező
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 

Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner