Lépj be a mágia világába...
Lépj be a mágia világába...
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatóknak
 
Fantasy
 
Mágia
 
Kérdések a mágiáról
 
Idő
 
Varázs
 
Naptár
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Ennyien látogatták már a honlapot
Indulás: 2005-09-18
 
Jóslás
 
A nomád hitvilág

A nomádok hitvilága


A nomád életmódnak alapvetõen kettõs jellege volt. Egyfelõl az élet biztoskezû irányítása, másfelõl a világ vallásos szemlélete.
A lovas népek nagyon szoros kapcsolatban éltek a természettel. Annak kiszámíthatatlanságát jó és gonosz szellemeknek tulajdonították, ezért szálláshelyeiken szellemeket szimbolizáló bálványokat állítottak. Ezek õrizték a törzs, a nemzetség õsi erejét és úgy tartották, hogy a meghalt hõsök ereje költözött ezekbe a bálványokba. Ezeknek a bálványoknak áldozatokat is bemutattak - étkezés elõtt italukból a földre löttyintettek egy keveset.
Az égtájak színeinek is fontos szerepe volt, olyannyira, hogy ez kihatott a hadviselésre is. Például a hunok haderejének bizonyos szárnyaiba kizárólag azonos színû lovakat soroltak, ami megfelelt az adott égtáj színének. Ebbõl is látszik, hogy a mindenséggel való egység révén akarták biztosítani a kozmikus erõk támogatását.
Más népeknél bizonyos szent számoknak volt jelentosége. A mongolok például seregeiket mindig hármas egységekbe osztották - az uralkodóház származásmondájában szereplõ fiúk számának megfeleloen.
Az égtáji orientáció és a kozmikus összhang keresése megjelent a közigazgatási szervekben is. Birodalmukat a Nap és a Hold után jobb és baloldalra osztották - és attól függõen, hogy melyik állt nagyobb tiszteletben, az egyik oldal elõkelõbb volt. A király mellett is jobb és bal oldali fõméltóságok voltak, akik a birodalom megfelelõ részeit kormányozták.
Annak ellenére, hogy csaknem minden nomád népnél egyistenhit van, ezen népek vallásában fõ szerepe a természet erõit megtestesíto szellemvilágnak és az égitesteknek és az õselemeknek van. Az istenségnek hírnökei voltak, amik általában különféle vadállatok formájában jelentek meg - valószínûleg abból a meggondolásból, hogy a megszelídített állat már elveszítette rejtélyességét.
Az õsmagyar vallásban négy elemet ismertek: tûz, víz, föld és levegõ elemeket. A más természeti vallásokban megjelenõ tér vagy éter elem itt nem jelenik meg.

A tûz

A tûz elemnek különösen fontos szerepe volt az õsmagyar hitvilágban. Több forrásban is emlegetik, hogy a magyar nemzet tûzimádó lenne. Ennek egyik oka lehet az, hogy a tûz az istenség egyik jelképe volt és a tûzben, a tûz által az istent tisztelték. Egyes népeknél, például a perzsáknál a tûz az istenség egyedüli jelképéül szolgált.
A tüzet sajátos szertartásokkal tisztelték - a tisztelet tárgya többnyire a természeti jelenségek voltak, fõként a villámlás, amit az istenséggel hoztak kapcsolatba. Innen származik az "istennyila" szólás is a magyar nyelvben.
A tûz tisztelete ma is él bizonyos népi szokásokban. Például ha valaki megijed egy tárgytól és emiatt beteg lesz, akkor abból a tárgyból egy darabot meg gyújtanak, és azzal megfüstölik az illetõt, hogy meggyógyuljon. Ugyanígy füstölést alkalmaztak, ha egy jószágot vagy egy gyereket szemmelvertek. Érdekes szokás még, hogy amíg a gyereket nem keresztelik meg, gyertyát kell égetni mellette. Ezekben a népi babonákban a tûz általi tisztulás motívuma lelhetõ fel.

A víz

A tûz mellett a víznek is meghatározó szerepe volt az õsmagyarok hitvilágában. Érdekes példa erre, Etelköz, az õsmagyarok egyik székhelye - az "etel" szó tudniillik tatár nyelveken vizet jelent. A "köz" szóval és folyónevekkel képzett településnevek általánosak voltak egyébként - pl. Marosköz, Bodrogköz, Kõrösköz, Szamosköz, stb.
Fontos és érdekes, hogy õseink temetkezési helyei is általában folyók mellett voltak - remek példa erre Attila sírhelye, akit ugye folyóban temettek el kincseivel és fegyvereivel együtt, Árpád királyt pedig a pannonhegyi szentforrás felett temették el.
Ezeken kívül is számos más szent forrás van még hazánkban. A szent forrásokról szóló mondák is fennmaradtak, melyek szerint a hõs lándzsájával fakasztott vizet a sziklából, de fennmaradt olyan monda is, mely szerint a hõs lovának patkónyomából fakadt a víz. Erdélyben a mai napig él egy legenda, miszerint egy forrás egy tündér lovának patkónyomából fakadt - a népi hit szerint ez a patkónyom a mai napig látható. Más mondák szerint egy - hõs által megölt - sárkány fekhelyén fakadt forrás.
A jóslásban szintén nagy szerepe volt a víznek, a papnõk források zúgásából jósoltak (érdekesség, hogy ez jellemzõ a germán jósnõkre is) - például Biharban a Kalugyer nevû falu mellett ma is él egy ilyen néphit.
Híres régi hagyomány a Szörényi szent Kútról, hogy valahányszor egy magyar király meghal, vagy valami baj éri, vérré változik a vize, más forrásokat pedig csodás tulajdonságokkal ruháznak fel - pl természetfeletti, új életet adó tulajdonsággal. A völgyi kútról pl. azt mondják, teljes, ép alakot ad a torzszülötteknek. Vannak bizonyos állatneveket viselõ források - pl. Medvenyom, Szarvastörés - a legendák szerint ezek a források azzal a természetfeletti tulajdonsággal bírtak, hogy az ember, aki ivott bellük, olyan állattá volt képes változni, amely állat nyomából ivott.
A tûz elem mellett a víznek is nagy szerepe volt a tisztulási, tiszttási rituálékban. A Kõrös melletti Fekete Tóhoz kötõdik például az a régi szokás, hogy aki elõször jön a tóhoz, elõször meg kell fürödjön benne. Régi esküvõi szokás volt továbbá, hogy a menyasszonyt nem csak tûzön vitték át, hanem fáklyák kíséretében egy kúthoz is elkísérték. A vizet, amellyel a kemencébõl kivett kenyeret mosták meg, szokás volt szétlocsolni a házban - ennek szintén tisztító funkciója volt, úgymond megóvta a házat a boszorkányoktól és a kísértetektõl.
A gyerek szemmelverése úgy derül ki, ha egy cserépfedõbe vizet öntenek, ebbe pedig három darab szenet tesznek. Ha a szén lemerül az edény aljára, akkor a gyerek meg volt igézve. Ahhoz, hogy megszabaduljon az átoktól, ezt a vizet az udvar közepén a fején át hátra kell önteni.
Egy másik babonában fennmaradt egy olyan régi, tiltott szokás, hogy ha a ház asszonya terméktelen akar lenni, akkor a házba belépõ menyasszony zárt lakatot kellett dobjon a ház kútjába. A mai napig számos ilyen zárt lakat kerül elõ régi várkutak tisztításánál.
Az egyik legszebb elemekhez kötõdõ legenda azok megszemélyesítésérõl szól: a vizet, mint a föld és a tûz nõvérét jeleníti meg. A mondahõst, a vándort az elemek egymáshoz küldik - a föld a tûzhöt, a tûz a vízhez és a víz a levegõhöz. A megszemélyesített víz mint egy tó fölé emelkedõ kék nõalak jelenik meg.

A levegõ


Nyelvészeti és szemantikai szempontból vizsgálva a "levegõ" szót azt láthatjuk, hogy a szó nyilvánvalóan szoros kapcsolatban áll a lehellet, szél - ezáltal a lélek, szellem kifejezésekkel. Érdekes, hogy a szláv "duh" szó jelentése egyaránt lehet "lehellet", "szellõ" vagy "lélek", "szellem". Ebbõl kiindulva mondhatjuk, hogy ez az elem az ember felett álló lények és az istenség eleme. Ezeknek a lényeknek a lakhelye a mítoszok szerint a lég (régi szóval "levegõég"), és a megnyilvánulási formáik a levegõ mozgásával kapcsolatosak. A régiek a zúgó viharral azonosították az ördögöt vagy a gonosz lelkeket. Másik mitológiai képe a levegõnek a dühöngõ sárkány, aki repülés közben szintén szélvészt kavar. A forgószelet a boszorkányok táncának is hívják. A légtündér vagy szélanya a Kékhegység ormán lakik kék ruhában, és a fiai, a szelek ki-be járnak a házának számtalan kapuin. Ebben - és más mondákban is jellemzõ jelenet, hogy a vándor a szelektõl szeretne megtudni valamit.
A néphitben ma is élénken él a Szél Várának képzete - például a Fehér Hegység Pozsony és Nyitra megye határán. Itt egy szikla kapuívet képez, de a hit azt tartja, hogy nem szabad ezen a kapun átmenni, mert a hegyszellem ott tartja fogva a szeleket és ezen a kapun engedi ki õket néha. Ha az ember véletlenül összetalálkozik velük a kapuban, azok dühösen lekökik a hegyoldalon.
A szél uralma egykoron a felsõbb lényeknek - isteneknek, szellemeknek - tulajdonított képesség volt, egy idõ után azomban "alászállt" bizonyos halandókra is, akik felemelkedtek az istenséghez és beavatódtak a titokba. Így a tündéri szél- és zivatargerjesztés "tudománya" a jósnõkre, boszorkányokra, késõbb pedig a garaboncosra szállt.
A régiek a többi elemhez hasonlóan a levegõ elemet is igyekeztek a szolgálatukba állítani. A gabonaszórásnál szokták mondani, ha szélcsend volt: "Vedd le a kalapod, ereszd ki a szelet" vagy, hogy "Fordítsd ki a szûröd, hogy fújjon a szél". Emltésre méltó, hogy a kommunikációt a magyar néphitben is a levegõ elemhez kapcsolják - ha valaki sokat, feleslegesen beszél arra szokták mondani, hogy "Ne darálj, mert szél lesz".
Érdekes népszokás, a szél csillapítására való babona: 1851-ben a Pesti Napló ír arról, hogy a parasztasszonyok ilyenkor sóból és lisztbõl álló keveréket szórnak szét a szélben, közben ezt mondva: "Csillapodj, kedves szél, vidd ezt a fiadnak!".

A Föld


A Föld elem tisztelete talán a legszembetûnõbb mind közül és ez az, ami rejtett formában ugyan, de a mai napig fennmaradt a magyarságban. A honi föld szeretete, tisztelete, a kötõdés a szülõföldhöz kevés nép esetén ilyen erõs, mint a magyarságban - és ezenbelül kiváltképp a székelységben.
Legkorábbi tanúbizonysága ennek a kivételesen erõs földtiszteletnek a Halotti Beszéd és Könyörgés, ami szerint: "Bizony, por és hamu vagyunk". Szintén nagyon erõs a magyarságban a hit, miszerint mindent a földanya adott nekünk, és minden oda is tér vissza. Ezt a hitet eleveníti fel az "István a Király" címû rockopera is Géza fejedelem temetésének jelenetében, mikor a pap ezt énekli: "Porból és hamuból vétettünk s azzá leszünk".
A föld tiszteletét elevenítik fel a néhol mai napig is élõ babonák és szólásmondások.
Régen például, ha egy király földet adományozott egy alattvalójának, kézen fogta azt, és néhány lépésnyire bevezette a birtokra, majd földet adott a kezébe. Ezen alkalmakból az adományozott esküt tett - ezen esküszövegekben fordulnak elõ olyan fenyegetések, miszerint ha az illetõ megszegi szavát, akkor ha meghal, a föld harmadnap kiveti testét magából. A földel összefüggõ szokások, mondások szinte kivétel nélkül az igazsággal, igazságossággal, az igazmondással állnak összefüggésben. Ez azon hittel hozható összefüggésbe, hogy a föld nem tûri a gonoszat, a hazugot. Ilyen gondolatmenet áll a mondás mögött, miszerint valaki "nem érdemes rá, hogy a föld hordja", amit a haszontalan, hálátlan emberekre szoktak mondani. A föld igazságszeretetével hozhatók összefüggésbe az olyan átkok is, hogy "nyeljen el a föld" és hasonlóak. (egyébként ehhez hasonló dolgok megjelennek a szerb néphitben is - például az "úgy segéljen a föld" eskü).
A földnek tehát kifejezetten Jupiteri tulajdonságokkal bíró elem nemcsak a magyarság köreiben, de az egész kárpátmedencében. Igazságot szolgáltat, emellett a tûz és víz elemek mellett a földnek is van kifejezetten óvó, védõ jellege. Ilyen például az egyik szemmelverés elleni praktika, miszerint ilyen esetben kilenc bucok vagy vakondtúrásból két marék földet kell hozni, vízzel megfõzni, és ezt a fõzetet a szemmelvert gyerekre vagy állatra önteni. Mindezek a babonák és még számos másik is, kivétel nélkül visszavezethetõek a földanya védõ, óvó szimbolikájához.

 
Honlap:
Szavazz a honlapról
Neked tetszik ez a honlap?

Igen
Nem
Kis változtatás ráférne (Írd meg mi változzon)
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szerelem:
Bizonyára sokunkat érdekli ez...
Megcsalnád a barátod/barátnőd?

Igen
Nem
Ha rájönnék, hogy ő már megcsalt
Ha nem szeretném igazán
Talán
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Lelki:
Őszintén válaszolj
Te már hazudtál egy barátodnak/barátnődnek?

Igen
Nem
Igen, de csak a javát akartam
Igen, de csak füllentettem
Nem hazudtam soha
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Mágia:
A fehér és a fekete mágia küzdelme, avagy a jó és a rossz ellentéte.
Melyik mágia érdekel jobban?

Fehérmágia
Feketemágia
Mindkettő
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Művelődés:
A művelődéshez tartozik az olvasás is.
Szeretsz olvasni?

Igen
Nem
Hangulatfüggő
Ritkán
Csak ha kötelező
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 

Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner